Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)

Ohradená mariánska socha sa spomína vo vizitačnej zápisnici z roku 1788. Na veľkom kvadratickom podstavci bol vytesaný mestský erb. Každú sobotu sa pri soche zapaľovali dva lampáše.
Návrh mariánskeho stĺpa vypracoval Giovanni d´Allio, zhotovil ho kamenosochár J. Schäffer v rokoch 1691 až 1695. Okolo roka 1880 korunky súsošia pozlátil majster J. A Topfler z Viedne a pravdepodobne sa na podstavec pridala kovaná konzola s lampášom.
Kartuša s erbom bola na podstavec umiestnená asi dodatočne, ale pred rokom spomenutej vizitácie. Dnes je na stĺpe jej replika, ktorá reflektuje časom obmedzenú čitateľnosť dedikačného latinského nápisu kartuše. Podľa literatúry by nápis mohol byť nasledovný: IesV fILIo honorI et tIbI DeI para posVIt trophaeVM Vrbs semet VsqVe ILLIVs. Podľa neho dalo dielo postaviť mesto. V jeho chronograme je zašifrovaný rok 1695.
V roku 1967 bol stĺp premiestnený k južnej stene farského kostola bez najspodnejšieho stupňa pódia. Pri súdobých reštauračných prácach pod vedením Šichmana a Kubovčíka bola kópiou nahradená pätka stĺpa a pravdepodobne odstránené aj pôvodné korunky na hlavách Panny Márie.
V roku 2006 bol stĺp premiestnený na pôvodné miesto pod vedením reštaurátora Vladimíra Plekanca. Pätka podstavca bola nahradená kópiou, podľa fotografií bol zhotovený najspodnejší stupeň pódia, na ktorý sa umiestnili kamenné stĺpiky, z toho dva zreštaurované originály. Socha, hlavica stĺpa a erbová kartuša boli v roku 2007 po zreštaurovaní umiestnené v jezuitskom kostole. Na stĺpe ich nahradili kópie. Posledným zásahom na stĺpe bola inštalácia pozlátených koruniek na hlavy súsošia reštaurátorom Plekancom 20. augusta 2007.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 100;
Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času - Trnavský kraj, Nitra 2014, str. 188-191

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Židovský cintorín (starší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi
Kamerové systémy