Židovský cintorín (starší), Skalica

V Skalici sú dva židovské cintoríny. Starší pod rotundou sv. Juraja za hradbami bol založený v polovici 18. storočia, keď v Skalici vznikla ŽNO. Židia v meste však žili aj predtým. Cintorín pod rotundou dnes jestvuje len asi na dvojtretinovej časti pôvodného rozsahu, na severovýchodnom svahu rotundového návršia. Pôvodne bol ohradený kamenným múrom. Vchádzalo sa doň zo strany dnešnej cesty úzkou márnicou, situovanou na úpätí svahu návršia a cintorín sa rozprestieral aj na polovici terajšieho parkoviska. Zaplnil sa koncom 19. storočia, takže sa začalo pochovávať aj na inom mieste, ale na staršom cintoríne ešte dobiehalo pochovávanie rodinných príslušníkov asi až do obdobia 1. svetovej vojny.
K cintorínu sa vzťahuje zaujímavý príbeh pieskovcového náhrobníka rabína Zachariáša z roku 1388. Židia ho objavili asi začiatkom 19. storočia na dvore kresťanského domu, kde sa mal podľa jeho majiteľa nachádzať starodávny židovský cintorín. Náhrobník sa im podarilo získať a niekedy po roku 1814 ho potom preniesli na cintorín pod rotundou. Tam bol uložený priamo za márnicou. Podľa dochovaných fotografií to bolo len torzo náhrobku. V roku 1964 na tom mieste ešte preukázateľne bol. Stopa po ňom sa stratila pri asanovaní zvyškov múra a polozborenej márnice koncom 60-tych rokov minulého storočia.

Viera Drahošová: Z osudov jedného náhrobníka, in: Záhorie 5/2003, str. 21-27

 

MAPA CINTORÍNA

Pasportizácia cintorína

Pasportizáciu cintorína vykonala pani Ludmila Pártošová. Mená a dáta z pomníkov rozšírila o záznamy zo židovskej náboženskej matriky. V zozname cintorína sú jej poznatky farebne odlíšené. Schátralé, spadnuté a pomníky so zvetranými nápismi nebolo možné identifikovať.

Malé vysvetlivky:
kohen - židovský kňaz; za menom so označuje skratkou k.c. (kohen cedek), na náhrobku mal symbol žehnajúcich rúk;
levita - kohenov pomocník; za menom so označuje skratkou sg"l, na náhrobku má symbol džbán;
betula - slobodná žena;
bat - dcéra, ben - syn; používajú sa aj ako súčasť mien;

Rad A
Sektor malých vztýčených a naklonených pomníkov. Na jeho konci sú podstavcové súčasti pomníkov z iných miest cintorína.

A 01. pohodená časť pomníka s nápisom, patrí k B 03;
Pochovaná pod pomníkom bola Rivka, manželka Mordechaja Lövenfelda, zomrela 27. tišri 5644 = 28. 10. 1883. V matrike bola zapísaná ako Rosa, manžel Marcus, narodila sa a bývala v Skalici na Marktplatz č. 96, zomrela v Skalici ako 89-ročná vdova.
A 02. stojaci pomník s nápisom;
A 03. stojaci pomník s nápisom;
Meno zosnulého (-ej) je v poslednom riadku čiastočne zakryté.
A 04. stojaci pomník s nápisom;
Pochovaná je tu „betula“ Perl bat Šalom, dátum je v riadku pod zemou.
A 05. stojaci pomník s nápisom;
Pomník patrí žene, dátum je v riadku pod zemou.
A 06. stojaci pomník s nápisom;
Pomník patrí chlapcovi menom Zekl.
A 07. ležiaci pomník na hrane čiastočne v zemi s nápisom, výzdoba: džbán;
Pochovaný levita Benjamin ben Lejb zomrel na šabat 1. novolunia elul 5620 t. j. 30. av = v sobotu 18. 8. 1860. Podľa matriky pekársky tovariš Johan Schefranek, syn Leopolda, býval na Hauptmarkt 148 v Skalici, zomrel vo veku 22 rokov.
A 08. stojaci pomník s nápisom;
A 09. stojaci pomník s nápisom;
A 10. ležiaci pomník s nápisom a ornamentálnou výzdobou;
Malka, vydatá za muža menom Icek Hirš Zaks, zomrela 4. deň týždňa v predvečer novolunia kislev 5628 t. j. 29. chešvan 5628 = 27. 11. 1867 v stredu. Matrika dátum smrti potvrdzuje, Amálie Sachs zo Skalice, manželka Hermana Sachsa, zomrela vo veku 54 rokov.
A 11. stojaci pomník s nápisom;
A 12. naklonený stojaci pomník s nápisom;
A 13. časť pomníka bez nápisu;
A 14. dve rozdelené ležiace súčasti pomníka;
Franziska Natzler, rod. Weil, hebr. menom Fradl bat Rejzl, sa narodila 15. 5. 1855 v Ronsbergu na Šumave (dnes Poběžovice), zomrela v Olomouci 18. 3. 1916 (t. j. 13. adar 5676).
A 15. dve rozdelené ležiace súčasti pomníka;
Leopold Natzler, hebr. menom Arje Lejb ben Chajim, zomrel v Olomouci 17. sivan 5666 = 10. 6. 1906 vo veku 62 rokov.
A 16. pohodená podstavcová časť s nápisom Ruhe sanft;
A 17. pohodená podstavcová časť;
A 18. pohodená podstavcová časť s kamenárskou signatúrou Sommer & Weniger Wien.;
A 19. pohodená podstavcová časť s nápisom F. I. A.;

Rad B
Sektor je asi pozostatkom dvoch nerovnobežných radov hrobov.

B 01. stojaci pomník s nápisom;
B 02. kamenný zvyšok hrobu;
B 03. pohodená časť pomníka s nápisom, patrí k A 01;
B 04. ležiaci schátralý pomník;
B 05. stojaci pomník, nápis zanikol;
B 06. ležiaci pomník s nápisom, výzdoba: korunka;
Pomník patrí pani Gitl, zomrela 3. elul ????, manžel Jaakov BRŠ (skratka priezviska).
B 07. ležiaca časť schátralého pomníka;
B 08. ležiaci pomník, nápisová strana neprístupná;
B 09. stojaci pomník, nápis zanikol;
B 10. stojaci poškodený pomník s nápisom;
Pomník patrí paní Gitl, manžel Cadok k.c. (t. j. kohen).
B 11. ležiaci pomník, nápisová strana neprístupná;
B 12. stojaci pomník bez nápisu čelom k západu, s vyhĺbenou plochou pre tabuľku;
B 13. asi základová súčasť pomníka B 14;
B 14. ležiaci schátralý pomník, s vyhĺbenou plochou pre tabuľku;
B 15. asi základový kameň;
B 16. asi podstavcová časť;
B 17. podstavcová časť;

Rad C

C 01. stojaci pomník s nápisom;
Jitl bat Icek zomrela 4. tevet 5595/8 = 5. 1. 1835 alebo 1. 1. 1838.
C 02. stojaci pomník s nápisom;
C 03. spodný odlomok stojaceho pomníka s nápisom;
C 04. pohodený úlomok pomníka s nápisom;
Na pomníku je skratka priezviska BRŠ, podobne ako pri B 06.
C 05. stojaci pomník so zvyškom mramorovej tabule;
Podľa dátumu 13. sivan 5636/3 identifikovaná v matrike ako Elisabeth Lederer narodená v Lundenburgu (Břeclav), zomrela 5. 6. 1876 v Skalici vo veku 54 rokov, manžel Ferdinand.
C 06. stojaci pomník, nápis zanikol;
C 07. stojaci pomník, nápis zanikol;
C 08. základový kameň;
C 09. spodný odlomok stojaceho pomníka;
C 10. stojaci pomník so schátralým nápisom, výzdoba: džbán;
C 11. stojaci pomník so schátralým nápisom, výzdoba: korunka;
C 12. stojaci poškodený pomník s nápisom;
C 13. stojaci poškodený pomník a jeho odlomená súčasť, s nápismi;
C 14. stojaci pomník, nápis zanikol;
C 15. kameň;
C 16. stojaci pomník čelom k západu, nápis zanikol;
C 17. ležiaci pomník s nápisom Regina Lederer;
Rechil zomrela v 2. deň týždňa, 3. chešvan 5623 = 27. 10. 1862. Jej manželom bol Natan Aharon sg"l (t. j. levita) Lederer. Podľa záznamu z matriky Regina Lederer zomrela 40-ročná, bývala na Rathausgasse 138 v Skalici. Rodné meno Drach bolo možné určiť zo záznamu o sobáši jej dcéry.
C 18. kameň;
C 19. ležiaci pomník, nápisová strana neprístupná;
C 20. spodný odlomok stojaceho pomníka s nápisom a jeho odlomená vrchná časť s neprístupnou nápisovou stranou;
C 21. stojaci pomník, nápis zanikol;
C 22. spodný odlomok stojaceho pomníka;
C 23. ležiaci pomník, nápisová strana neprístupná;
C 24. kameň;
C 25. spodný odlomok stojaceho pomníka;
C 26. stojaci pomník so schátralým nápisom;
C 27. stojaci pomník so schátralým nápisom;
C 28. pohodená spodná časť pomníka s nápisom;
Sophie Timfold zomrela 21. 11. 1888 vo veku 23 rokov. Podľa matriky bolo jej rodné meno Kaiser, narodila sa na Morave v Bzenci (Bisencz), manželom bol skalický statkár Vilmos Timfold. Zomrela na horúčku omladníc krátko po pôrode syna Davida (Dezsö), pochovaná bola 22. 11. Syn sa narodil 11. 11. 1888 a čoskoro zomrel 31. 12. 1888 na eklampsiu (kŕče).
C 29-31. pohodené podstavcové súčasti bez nápisov;

Rad D

D 01. stojaci pomník čelom k západu, nápis zanikol;
D 02. spodný odlomok stojaceho pomníka čelom k západu;
D 03. stojaci pomník čelom k západu, s nápisom, výzdoba: žehnajúce ruky;
Jechezkel k. c. (t. j. kohen) zomrel 12. švat 5612 = 2. 2. 1852. V matrike bol zapísaný ako Samuel Ehrenstein, narodil sa v Skalici, zomrel tamže vo veku 75 rokov.
D 04. spodný odlomok stojaceho pomníka;
D 05. stojaci pomník, nápis zanikol;
D 06. stojaci pomník s nápisom;
Mordechaj Jehuda ben Jisarel zomrel 16. švat 55??.
D 07. stojaci pomník s nápisom;
D 08. stojaci pomník s nápisom;
D 09. poškodený stojaci pomník s nápisom, výzdoba: džbán;
Pomník z roku 5551 t. j. 1790-91 patrí levitovi.
D 10. ležiaci schátralý pomník;
D 11. stojaci pomník s nápisom a plastickou výzdobou;
Bila bat Jissachar (?), manžel Chajim, zomrela 3. deň po šabate 22. kislev 5554 = utorok 22. 11. 1793.
D 12. spodný odlomok stojaceho pomníka;
D 13. ležiaci pomník bez nápisu;
D 14. stojaci pomník so schátralým nápisom;
D 15. stojaci pomník s nápisom;
D 16. spodný odlomok stojaceho pomníka;
D 17-18. pohodené odlomky pomníkov;
D 19. stojaci pomník so zanikajúcim nápisom;
D 20. ležiaci pomník;
D 21-23. pohodené podstavcové súčasti bez nápisov;

Rad E

E 01. stojaci spodný odlomok pomníka, nápis zanikol;
E 02. stojaci pomník s nápisom, výzdoba: žehnajúce ruky;
Neidentifikovaný pomník kohena.
E 03. stojaci pomník s nápisom;
Bat Šimeon zomrela na šabat, zvyšok dátumu je v riadku pod zemou.
E 04. stojaci poškodený pomník s nápisom;
E 05. stojaci pomník s nápisom, výzdoba: žehnajúce ruky;
Neidentifikovaný pomník kohena.
E 06. stojaci pomník s nápisom, výzdoba: zapadajúce slnko;
E 07. stojaci pomník s nápisom, výzdoba: žehnajúce ruky;
Neidentifikovaný pomník kohena.
E 08. stojaci pomník so zanikajúcim nápisom;
E 09. stojaci pomník, nápis zanikol;
E 10. stojaci pomník s nápisom;
Jaakov zomrel elul 557?.
E 11. stojaci pomník, nápis zanikol;
E 12. stojaci pomník so zanikajúcim nápisom;
E 13. pohodená podstavcová súčasť;
E 14. stojaci pomník s nápisom;
Chaje Sara, manžel Šimeon k.c. (t. j. kohen) Kolb, zomrela 12. elul 5626 = 23. 8. 1866. Podľa matriky Sali Kolb bývala na Bäckgasse 194 v Skalici, zomrela na choleru vo veku 38 rokov, jej manželom bol Simon Kolb.
E 15. pohodená spodná časť pomníka s nápisom;
Jacob Ehrenstein (20. 12. 1803 - 30. 4. 1878) podľa matriky zomrel ako vdovec na stareckú slabosť vo veku 75 rokov. Býval v Skalici, manželkou bola Babette Roth.
E 16. ležiaci pomník so zvetraným nápisom;
E 17. schátraný ležiaci pomník;
E 18. pohodená podstavcová časť;
E 19. hrobové obrubníky;
E 20. platňa zakrývajúca hrob;
E 21. platňa zakrývajúca hrob;
E 22. základový kameň;
E 23. ležiaci pomník s nápisom, výzdoba: džbán;
Jehuda sg“l (t. j. levita) Spitzer zomrel 5. deň po šabate, 4. adar II. roku 5632 t. j. 632 malého počtu (určené z chronogramu: „שמו וזכרו לטוב") = štvrtok 14. 3. 1872. V matrike bol zapísaný ako Jakob Spitzer, manžel Kathariny.
E 24. základový kameň;
E 25. pohodená podstavcová časť;
E 26. ležiaci poškodený pomník, nápisová strana neprístupná;
E 27. ležiaci pomník, nápisová strana neprístupná;
E 28. ležiaci poškodený pomník s nápisom;
E 29. základový kameň;
E 30. opretý zachovalý pomník s nápisom; výzdoba: džbán;
Pochovaný levita Meir ben Jehuda Spitzer zomrel na šabat posledný deň Pesachu t. j. 22. nisan roku 5660 = sobota 21. 4. 1900.
E 31. hrobový kameň;
E 32. pohodená súčasť pomníka s nápisom;
Wilhelm Klein zomrel 16. Elul 5632 = 8. 9. 1873 vo veku 49 rokov. Podľa matriky Wilhelm Klein zo Skalice zomrel 7. 9. 1873, jeho manželkou bola Sophie.

Rad F

F 01. zachovalý ležiaci kameň bez nápisov;
F 02. prevrátená podstavcová časť s postrannou výzdobou;
F 03. pomník s nápisom;
Emilie Ehrenstein (hebr. menom Edl bat Josef) zomrela v predvečer novolunia sivan 5673 t. j. 28. ijar 5673 = 4. 6. 1913. Podľa matriky Emilie Ehrenstein, rod. Grünbaum, zo Skalice sa narodila v Lundenburgu (Břeclav), zomrela 5. 6. 1913 vo veku 52 rokov, jej manželom bol Fülöp Ehrenstein.
F 04. pomník s nápisom;
Mina Ehrenstein (hebr. menom Machale, manžel Ašer ?) zomrela vo veku 87 rokov na šabat 24. tamuz 5660 = 21. 7. 1900 a pochovali ju 2. deň po šabate 26. tamuz = pondelok 23. 7. 1900. Podľa matriky Vilma Ehrenstein z Vrádišťa sa narodila na Morave v Tobitschau (Tovačov), pohreb mala 23. 7. 1900 ako 86-ročná.
F 05. ležiaci pomník aj s podstavcovou časťou, nápisová strana neprístupná;
F 06. podstavcová časť so signatúrou brnenských kamenárov Loos & Tomola Brünn;
F 07. základový kameň;
F 08. odlomený ležiaci zvetraný pomník, nápisová strana neprístupná;
F 09. stojaci zvetraný pomník, chýba nápisová tabuľa;
F 10. ležiaci pomník, patrí k F 18;
Kathi Ehrenstein, rod. Roth, (hebr. menom Patšel, manžel Jaakov Cvi) zomrela 6. ijar a pochovali ju 7. ijar, rok je zaznamenaný v nečitateľnom chronograme, bol to rok 608 malého počtu. V matrike má zaznamenaný dátum úmrtia 16. 5. 1846 vo veku 44 rokov.
F 11. zachovalý stojaci pomník s nápisom, výzdoba džbán;
Aharon ben ..., levita, zomrel a pochovali ho 1. deň týždňa, 13. nisan roku 5622 (rok určený z chronogramu) = nedeľa 13.4.1862. Podľa matriky Aron Löwenfeld zo Skalice zomrel vo veku 55 rokov.
F 12. zachovalý stojaci pomník s nápisom, ornamentálna výzdoba;
Cartl, manželka Gabriela Kleina, zomrela 2. deň po šabate, 19. ijar 5621 = pondelok 29. 4. 1861. Podľa matriky Theresie Klein zo Skalice zomrela ako vdova vo veku 56 rokov.
F 13. stojaci pomník s čiastočne zachovalým nápisom;
Pomník patrí žene, ktorej manželom bol Nate Herš sg"l.
F 14. hlboko v zemi zasadený pomník, možno len vrchná časť so zvetraným nápisom;
F 15. hlboko v zemi zasadený pomník, možno len vrchná časť s nápisom;
Pomník patrí žene, ktorej meno je v riadku pod zemou. Zomrela 5. deň po šabate, na novolunie nisan roku 5590 alebo 5570 = štvrtok 25.3.1830 alebo štvrtok 4.4.1810.
F 16. stojaci spodný odlomok pomníka s nápisovým zvyškom;
F 17. stojaci pomník so zvetraným nápisom;
F 18. pohodená časť pomníka s nápisom, patrí k F 10;
Na podstavci so signatúrou skalického kamenára Weissmanna je zaznamenaný dátum úmrtia 10. 5. 1846 osoby vo veku 42 rokov. Ide pravdepodobne o Kathi Ehrenstein, ktorá podľa matriky zomrela 16. 5. 1846 vo veku 44 rokov.
F 19. základový podstavec;
F 20. poškodený stojaci pomník so zvetraným nápisom;
F 21. stojaci pomník so zvetraným nápisom;
F 22. stojaci pomník s nápisom;
Benjamin Zeev ben Josef ?? zomrel možno 27. tamuz 5620 = 17. 7. 1860. Podľa matriky obchodník Wolf Nathan zo Skalice zomrel vo veku 71 rokov.
F 23. stojaci drobný pomník, nápis zanikol;
F 24. stojaci drobný pomník, nápis zanikol;
F 25. poškodená časť pomníka s nápisom;
Moritz Spitzer (15. 3. 1844 - 3. 4. 1880) sa narodil a zomrel v Skalici, bol manželom Karoliny, rod. Strausz.

Rad G

G 01. ležiaci pomník aj s podstavcovou časťou, nápisová strana neprístupná;
G 02. ležiaci pomník, nápisová strana neprístupná;
G 03. podstavcová časť so signatúrou skalického kamenára: Weissmann;
G 04. stojaci spodný odlomok pomníka;
G 05. stojaci spodný odlomok pomníka;
G 06. podstavcová časť;
G 07. vyvrátená podstavcová časť;
G 08. poškodený kameň bez nápisov, možno zvyšok pomníka;
G 09. stojaci pomník s čiastočne zachovalým zvetraným nápisom;
G 10. stojaci spodný odlomok pomníka s nápisom;
G 11. stojaci pomník s čiastočne zachovalým zvetraným nápisom;
Cäcilie Wollner sa narodila 10. 6. 1844 a zomrela 29. 4. 1881 (na šabat, 2. novolunie ijar 5641 t. j. sobota 30. 4. 1881 - tu 29. 4. po západe slnka). Podľa matriky bolo jej rodné meno Blitz, manželom bol Markus Wollner.
G 12. poškodený kameň bez nápisov, možno zvyšok pomníka;
G 13. stojaci spodný odlomok pomníka;
G 14. stojaci malý pomník s nápisom;
Šimeon ben Chajim Zeev sg“l (levita)?
G 15. poškodený starý kameň bez nápisov, možno zvyšok pomníka;
G 16. stojaci spodný odlomok pomníka s nečitateľným nápisom;
G 17. stojaci spodný odlomok pomníka s nečitateľným nápisom;
G 18. stojaci poškodený pomník s nečitateľným nápisom;

Skalica - sv. Jozef Pestún
Skalica - Panna Mária s dieťaťom (1695)
Skalica - sv. Florián
Skalica - sv. Ján Nepomucký
Skalica - kríž (2016) v pastoračnom centre
Skalica - Buchtova kaplnka za Predmestím
Skalica - Božia muka na Psíkoch
Skalica - Božia muka pri kostole sv. Urbana
Skalica - Mondokov kríž
Skalica - misijný kríž
Skalica - veža pri evanjelickom kostole
Skalica - kríž na ceste do Mokrého Hája
Skalica - kríž (2012) pri kostole sv. Urbana
Skalica - kríž (2006) pod Kalváriou
Skalica - kríž (1993) Nad Predmestím
Skalica - kríž (1952, 2009) v chotári
Skalica - kríž (1944) pri družstve
Skalica - kríž na katolíckom cintoríne
Skalica - kríž (1932) na evanjelickom cintoríne
Skalica - kríž (1900) na Salaši
Židovský cintorín (novší), Skalica
Skalica - Kalvária s Krížovou cestou
Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi