Židovská komunita sa v Uníne usadila už začiatkom 19. storočia a spočiatku svojich členov pochovávala v Holíči. Zo snahy založiť vlastný cintorín si pri Uníne odkúpila kus poľa v lokalite Brovište na konci výmoľa. Pochovali tam jedného muža a dve deti, ale tento pozemok sa ako cintorín neosvedčil. V dostupnejšej časti Chrástka si židia potom pre tento účel kúpili záhradu od Imricha Tótha v roku 1885. Na svojom cintoríne v Uníne pochovali aj židov z Petrovej Vsi, Letničia a Radimova.
V roku 1927 žilo v Uníne 26 a v blízkom Radimove 3 židia. Pred deportáciami v roku 1942 boli v Uníne evidovaní 24 židovskí obyvatelia. Nevieme do akej miery sa mohli po vojne vrátiť do svojho bydliska, ale na cintoríne je aj náhrobok z pomerne neskorého obdobia (Leo Richter - zomrel 15. marca 1955).

Martin Hoferka: Židia v Uníne I., in: Unínske noviny 1/2008, str. 7

Kamerové systémy