Zohor - sv. Jozef (1883)

Socha sv. Jozefa v obci nemá na podstavci žiadny zakladateľský nápis. K soche svätca až do roku 1950 chodievali procesie veriacich. Po oprave z roku 1998 zostal na podstavci namaľovaný nápis SVÄTÝ JOZEF ORODUJ ZA NÁS 1998. Jedna z predchádzajúcich opráv sa vykonala v roku 1914. Podľa A. Havlíkovej je socha z roku 1892. Monografia obce uvádza, že bola postavená v roku 1883 na podnet manželov Jána a Kataríny Štefanovičových a pripája aj údaj zo zoznamu krížov a sôch z konca 19. storočia, podľa ktorého by bola postavená v roku 1881.

Anna Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej. Zohor 2001, str. 75, 78;
Oľga Drahošová: Kultúrne pamiatky, in: Zohor, Zohor 2014, str. 193

 

Podarilo sa zachrániť ďalšiu pamätihodnosť Zohora.

V decembri 2022 bola ukončená náročná obnova sochy sv. Jozefa z roku 1882. Podarilo sa zachovať ďalšiu pamiatku, ktorú dali postaviť naši predkovia a v súčasnosti dotvára atmosféru a vzhľad našej obce. Určite by sa z jej obnovy potešili. Mala by prispieť ku hrdosti na miesto, kde žijeme a aj ku rozvoju cestovného ruchu a cykloturistiky v blízkej budúcnosti.
V ďalšom texte si môžete prečítať reštaurátorskú správu v plnom znení, vypracovanú reštaurátormi.


Reštaurovanie sochy sv. Jozefa v Zohore

Mgr. art. Peter Gregvorek, Mgr.art. Michal Mišáni, 2022

Zistené informácie o technickom stave pamiatky – reštaurátorský prieskum.

 • Kompozícia pamiatky – postava sv. Jozefa s malým Ježiškom na rukách je umiestnená na svojom pôvodnom mieste v novodobej železnej ohrádke cca 2,5 x 2,5 metra.
 • Menšie zmeny a úpravy:
 • Profil terénu je zmenený – niveleta okolitého terénu je navýšená (odhadom do 40 cm).
 • Statika podstavca v súčasnosti nie je výraznejšie narušená (praskliny v spojoch, náklony, mechanické úlomky, uvoľnené časti,...).
 • Statika sochy je veľmi narušená – v havarijnom stave, rozpadáva sa a opadávajú z nej uvoľnené kusy kameňa. Úplne chýbajú alebo sú neodborne doplnené tieto partie sôch: okraje a plochy drapérie, chodidlá sv. Jozefa, nožičky a ľavá ruka Ježiška, kráľovské jablko,...
 • Sochárska kompozícia sa nachádza v poškodenom stave spôsobenom zvetraním kamennej hmoty, zanedbanou alebo nevhodnou údržbou.
 • Poškodenie samotnej sochy v jej hĺbke je výrazné a nenávratne ohrozuje statiku pamiatky z dôvodu rozpadajúceho sa kameňa, ktorého súdržnosť zabezpečujú už len sekundárne nátery a cementové nánosy.
 • Zvetranie je v stave zániku kameňa a premeny na sypký piesok bez pojiva. Počas reštaurovania sa bežne stávalo, že po odstránení premaľby sa miesto očisteného originálneho kameňa spod nej vysypal už iba piesok.
 • Povrch je pokrytý hrubými vrstvami cemento – betónových nepriedušných nánosov, sekundárnych premalieb nevhodnými syntetickými, akrylovými a olejovými farbami, uhlíkovými krustami, sedimentami sčernalého prachu a mikroflórou.
 • Povrchové zvetranie a znečistenie je výraznejšie z viacerých príčin: Samotná pamiatka sa nachádza v nechránenom otvorenom priestore s intenzívnejšími poveternostnými vplyvmi (vietor, dážď, mráz, slnko). Zvetraný povrch obnaženého porézneho pieskovca je schopný absorbovať väčšie množstvo nečistôt, kde stekaním uhlíkatých usadenín s prepojením alkalického vápnika obsiahnutom v kameni vznikli ťažko odstraniteľné vápennaté krusty, vsiaknuté do povrchu (v podtečených partiách drapérie a pod rukami Ježiška).
 • Lokálne je povrch porastený drobnou vegetáciou a mikroflórou (machy, lišajníky). V takto zvetranom – sypkom povrchu kameňa, vymývaným atmosférickými zrážkami a vymŕzaním, má mikroflóra výborné hostiteľské prostredie (machy, zeleno okrové lišajníky). Tie potom skresľujú aj farebnosť a charakter povrchu (je výrazne tmavší).
 • Mechanické oderky kameňa, úlomky sú v rámci celého povrchu – viditeľné. Boli aj pod hrubou vrstvou cementových nánosov.
 • Zasolenie a iné chemické, minerálne výkvety neboli zaregistrované.

Po dôkladnom preskúmaní objektu reštaurovania a na základe reštaurátorského výskumu môžeme špecifikovať najzávažnejší stav poškodenia: Kameň je extrémne zvetraný, stráca svoju homogénnosť a mení sa na sypký piesok.

Zvolený postup jednotlivých prác:
Kľúčovým riešením pri reštaurovaní pamiatky bude obnovenie pevnosti kameňa.
   1. Lokálna petrifikácia
Petrifikácia prevedená na soche za účelom jej spevnenia a ďalšieho postupu prác – reštaurovania. Tým sa zabezpečilo zabráneniu jej rozpadu počas ,,mokrých“ etáp čistenia. Použitý bol roztok esteru kyseliny kremičitej KSE 300. Aplikácia prípravku prevedená pomocou navŕtaných sond - do bodu nasýtenia kamenného materiálu. (Pri postupe dodržané pokyny technických listov výrobcu.)
   2. Čistenie a odstraňovanie premalieb
Pred samotným čistením bola pamiatka celoplošne ošetrená postrekom koncentrátu BFA - zabezpečí dokonale zahubenie machov a lišajníkov, prenikne až ku koreňovému systému. V ďalšom kroku bolo prevedené celoplošné odstraňovanie premalieb chemicko-mechanickým spôsobom za pomoci čistiacich pást, teplovzdušným zmäkčením a skalpela. Objekt bol dočistený vodným oplachom. Na záver bol podstavec umytý vysokotlakovým vodným - parným čističom. Odstránené boli sekundárne nevhodné cementové tmely a premaľby.
   3. Petrifikácia
Precízna petrifikácia sochy roztokom esteru kyseliny kremičitej - Remmers KSE 300. Aplikácia prípravku prevedená napúšťaním a nátermi na už obnažený kameň do bodu úplneho nasýtenia.
   4. Tmelenie a rekonštrukcia poškodených častí
Až po dôkladnom spetrifikovaní – znovuprinavrátení stratenej pevnosti zvetranému kameňu, bolo možné doplniť chýbajúce partie sochy. Pri tmelení sa sledovala a dodržiavala pôvodná sochárska modelácia jednotlivých detailov plôch, hrán, profilov, taktiež aj štruktúra povrchu kameňa. Na doplnenie a domodelovanie chýbajúcich častí bola použitá minerálna maltová zmes (Remmers Restauriermörtel). Miesta tmelenia boli ošetrené tekutým premosťujúcim prípravkom. Väčšie výpadky hmoty kameňa boli premostené antikorovou konštrukciou a drôtom. Tmely boli následne prebrúsene a prispôsobené zvetranému povrchu kameňa. Rekonštruované boli aj väčšie partie v hmote umelého kameňa (nohy, ruka Ježiška).
   5. Retuš a záverečná úprava
Po vyzretí tmelov sa ich farebnosť a štruktúra prispôsobila povrchu kameňa – štruktúre pieskovca.
Následná rekonštrukcia originálnej farebnosti sochy:
Podľa zachovaných zbytkov originálnych farieb na soche, podľa dobových analógii a všeobecne zaužívaných historických postupov. Použité boli špeciálne paropriepustné farby na kameň. Trieda: Keim – Soldalit, fixovaná na kremičité plnivo kameňa prostriedkom Keim soldalit - Fixativ.
Zakonzervovanie a náter liatinovej rozetky (držiaka lampáša) v strede drieku podstavca.
   6. Konzervácia – hydrofobizácia
Celý objekt reštaurovania sa na záver zjednotil konzervačnou lazúrnou hydrofobizáciou. Slúži ako voduodpudivá ochrana pred vymývaním a priesakom atmosférických zrážok do kameňa a jeho následným vymŕzaním v zimnom období. Má tiež preventívny účinok pred presakovaním uhlíkových nečistôt a usadzovaním depozitov mikroflóry.
   7. Vyhotovenie dokumentácie z priebehu reštaurovania
Všetky etapy priebehu reštaurovania sú fotograficky a písomne zdokumentované.
   8. Určenie režimu ďalšieho využívania a ochrany pamiatky
Objekt po zreštaurovaní bude zakonzervovaný a prispôsobený podmienkam v exteriéri. Vzhľadom na poveternostné podmienky, ktorým bude kameň vystavený, odporúčam privolanie kompetentnej osoby každé 4 roky na prevedenie údržby prečistenia a hydrofobizáciu pamiatky. Dodržanie tohto postupu predĺži zreštaurovaný stav diela.
V súvislosti s obnovou doporučujem skultivovať bezprostredné okolie. Realizovaná úprava by mala korešpondovať s pamiatkou spôsobom, aby nedošlo k jej poškodeniu.
Sviečky treba podložiť miskami alebo pre ne vyhradiť špeciálny stojan. Vyhnúť sa poškodeniu kameňa hrdzou z vencov, lacných svietnikov a iných predmetov ukladaných na pomník.

Mgr. art. Peter Gregvorek - reštaurátor
Mgr. art. Michal Mišáni - reštaurátor


Ďakujem reštaurátorom pánom Mgr. art. Petrovi Gregvorekovi a Mgr. art. Michalovi Mišánimu.
Chcem sa poďakovať za finančnú podporu pri obnove Sochy sv. Jozefa:
FCC Zohor, s.r.o., Bratislavskému samosprávnemu kraju, Obci Zohor a to pánovi starostovi Martinovi Zálesňákovi, poslancom, pani Zuzane Filipovej, KAMENÁRSTVU ŠAMORÍN, s.r.o., rodine Jurkovičovej z Krivej ulice, manželom Pivákovcom a OZ Zohor včera a dnes. Bez ich pomoci by sme dielo nezachránili.
Dovoľujem si poďakovať pánovi Jozefovi Polákovi z Technických služieb Zohor za terénne úpravy okolo sochy a pani Zuzane Mackovičovej za poskytnutie cibuliek kvetov.
Za ďalšie sa chcem poďakovať pánovi Ľubomírovi Šodekovi za možnosť zapojiť techniku pri reštaurovaní na elektrický prúd a ďalšiu pomoc počas reštaurátorských prác.
Práce na obnove inicioval a koordinoval predseda OZ Zohor včera a dnes.

Ing. Mgr. Roman Šimoník
Predseda OZ Zohor včera a dnes

 

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom

Kamerové systémy