Rohožník - sv. Florián (1897)

Nasledujúce relevantné údaje o soche publikovala Ľ. Kotesová.
Sochu sv. Floriána dal postaviť v roku 1897 Ján Štefek s manželkou Annou, rod. Chválovou, v strede obce neďaleko bývalej hasičskej zbrojnice. Posvätil ju farár Ján Karol Jakubovič. Socha bola počas svojej existencie viackrát premiestnená. Prvýkrát ju obnovili pri príležitosti hasičskej slávnosti 3. júla 1926, keď bola opätovne posvätená farárom Mikulášom Šikutom. Pri asanačných prácach bola v roku 1978 premiestnená na cintorín. Tu sa v roku 1992 dočkala obnovy pri stom výročí existencie miestneho hasičského zboru. Pri vlastnom stom výročí existencie bola zrenovovaná kamenárom Augustínom Krebsom a premiestnená k hasičskej zbrojnici, kde ju 4. mája 1997 posvätil farár Miroslav Bania.

Svatého Floriana
dal postaviť
Stefeck Ján
aj manželka jeho
Chwála Anna
1897

 

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397-1997, Rohožník - Bratislava 1997, str. 68

Kamerové systémy