V strede obce pri hlavnej ceste je súsošie Piety na masívnom barokovom podstavci, pod ktorým je ešte kamenné pódium. Dielo nesprevádzajú žiadne nápisy. Okolo neho sa zachovali kamenné stĺpiky z pôvodnejšej ohrádky. Dal ich inštalovať v 2. polovici 18. storočia farár Ignác Weis namiesto drevenej ohrádky.
Je to pravdepodobne socha, ktorú dal postaviť Ján Novák zo smolenického panstva, aj keď o tej je v literatúre na jednom mieste zmienka, že stála mimo mestečka. Ján Novák pre svoju sochu Panny Márie zložil základinu 150 zlatých, ktoré boli prenajaté Jánovi Bardiovskému. Z úroku sa mali 3 zlaté použiť na olej do lampy, ktorú pri soche zapaľovali každú sobotu a 6 zlatých bolo určených pre obyvateľov chudobinca, zaviazaných každú sobotu sa modliť pri soche. V roku 1856 bola základina sochy rozdelená a požičaná v menších čiastkach.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny Smoleníc do konca 19. storočia, in: Smolenice – vlastivedná monografia obce, Smolenice 2011, str. 178, 179, 183

Kamerové systémy