Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)

Socha sv. Jána Krstiteľa bola v roku 1806 postavená neďaleko kaplnky sv. Rócha priamo nad náhrobným kameňom pustovníka Matiáša Mačániho, ktorý zomrel v roku 1789 a bol pri kaplnke pochovaný. Na náhrobnom kameni pustovníka je nápis, ktorý bol viacmenej doslovne pretesaný na bočnú stranu podstavca sochy sv. Jána. Na čelnej strane podstavca sú nápisy, ktoré navrhol farár Tomáš Chovanček. Chronogram latinského nápisu prezrádza rok vzniku sochy 1806. Pri oprave kaplnky v roku 1986 bola opravená aj socha.

Nápis na náhrobku    Nápis pod sochou 
TUTO ODPOCIVA
MATIAS MATCANI
PUSTEVNIK. MAL
ROKU 80 NA PuSTINE
BOL ROKU 50. USNUL
PANU 1789 DNE 18
LEDNA. 
  TUTO LEZI
MATIAS MACSA
NI ZIL ROKUW
80 NA TEGTO
ALE PUSTINE
ROKUW 50
DNA 18 LEDNA
1789 

 

NAPOMENVTI S. IANA.  PROSBA CHTELNICANVW. 
HLAS WOLAGICIHO
NA PVSSTCI.
PRIPRAWVGTE CESTV
PANE. ČINTE HODNE
OWOCI POKANI. KAŽ
DY STROM. KTERY NE
NESE OWOCI DOBRE.
BVDE WITATY. A NA
OHEN VWRŽENY.
LUK. III. 
 S. IANE!
NASS MOCNY OCHRAN
CE! WIPROS NAM OD
BERANKA. KTERY
SNIMA HRICHI SWETA
MILOST A DAR POKANJ:
ČNOSTI: POŽEHNANJ.
A SPASENJ.
AMEN
PROPHETAE. PRAECONI. PRAECURSORI.
DEI POENITENTIAE. IESV:
SACERDOS. MINISTER. DISCIPVLVS.
THOMAS CHOVANCSEK DICAT.  

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 189

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou

Kamerové systémy