Staré Mesto - sv. Ján Nepomucký (172?) na Michalskom moste

Kamenné sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Michala Archanjela na Michalskom moste tvoria pendanty so spoločnou históriou. V literatúre sme našli rôzne uvedené roky ich vzniku 1720, 1725, 1727. Sochu sv. Jána dal zreštaurovať v roku 1877 Bratislavský okrášľovací spolok. Spolok dal pre sochy v roku 1898 zhotoviť pieskovcové podstavce, na ktoré sa nadstavili aj s pôvodnejším podstavcom. V plastickej kartuši nového podstavca bol dedikačný nápis spolku Helyreállította a Pozsony városi szépítő egylet 1898, ktorý je asi od renovácie z 80-tych rokoch minulého storočia prekrytý tabuľou s jeho slovenským ekvivalentom.
Od doby reštaurovania sôch v roku 1984 stoja na moste ich odliate kópie z umelého kameňa. Reštaurovanie aj odliatky boli dielom sochára Ladislava Chamutiho st. V roku 2006 boli kópie sôch aj s podstavcami demontované a zreštaurované sochármi Ladislavom Chamutim ml. a Andrejom Baníkom v náklade 297 000 korún. Po obnove ich osadili v lete 2007.

(juh): Obnovili sochy na moste a morový stĺp, in: Bratislavské noviny 27/2007, str. 6;
István Veres: Súťaž pamätných tabúľ. Nápisy na Michalskom moste boli v maďarčine. 2. 4. 2019, in: bratislavskerozky.sk

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole

Kamerové systémy