Devín - sv. Šebastián a sv. Róchus (1767)

Stĺp so súsoším morových svätcov sv. Šebastiána a sv. Rócha pod hradom Devín má zozadu vytesaný letopočet v tvare: R.O. F./A. B./1767.
Sochy boli pod hrad presunuté z iného miesta. Nepoznáme, aká bola ich pôvodná kompozícia. Pravdepodobne existovali v susedstve na okraji chotára Devínskej Novej Vsi, kde stáli pri ceste do Devína neďaleko vápenky. Lokalita je na niektorých mapách aj označená názvom Pri Róchovi.
V literatúre sme našli len záznamy archivára Devínskej Novej Vsi Jozefa Klačku, ktorý históriu sochy sv. Rócha v Devínskej Novej Vsi, okrem zmienky, že po reštaurovaní ju presunuli pod hrad Devín, nespomína. O soche sv. Šebastiána v Devínskej Novej Vsi má záznam z kanonickej vizitácie z roka 1821, kde je uvedená jej lokalizácia vo viniciach pri Morave, pravdepodobne v susedstve so sochou sv. Víta, ktorej ďalší osud sa už nespomína. Z roka 1860 má farský záznam o procesiách konaných ku soche sv. Šebastiána. Predpokladá však, že socha prípadne jej kaplnka mohla stáť na mieste kaplnky sv. Jána Nepomuckého Na mýte.

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100;Jozef Klačka: Tri storočia farnosti vo vizitáciách, in: Farnosť Devínska Nová Ves 1713-2013, Devínska Nová Ves 2013, str. 38

Devín - kaplnka sv. Barbory (1947)
Devín - kaplnka sv. Urbana
Devín - Božia muka pri škole
Devín - Božia muka pri cintoríne
Devín - sv. Ján Nepomucký
Devín - Panna Mária (1718)
Devín - Zelený kríž
Devín - kríž pred kostolom
Devín - kríž na nábreží pod hradom
Devín - kríž (1866) na cintoríne
Devín - Horný červený kríž
Devín - Dolný červený kríž
Devín - Červený kríž v chotári (zaniknuté)
Kamerové systémy