Mást - sv. Jozef Pestún (1928)

Podľa zakladateľského nápisu na podstavci dala sochu sv. Jozefa pred kostolom postaviť v roku 1928 Mária Polákova, rod. Draškovičová.

Ku cti a chvále Božej
venovala
MARIA
POLÁK
rod. DRAŠKOVIČ
R. 1928.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce: