Jakubov - sv. Ján Nepomucký

Socha sv. Jána Nepomuckého v obci má na hranolovitom podstavci latinskými číslicami uvedený letopočet 2004. Je to dátum zreštaurovania a premiestnenia sochy od potoka za dedinou.