V Jakubove obrázok Panny Márie pri moste na konci Malej hrázky umiestnili Sivákovci. Keď Obrázok na kmeni starej borovice starobou trochu schátral, dala v roku 2014 Irena Palková zhotoviť namiesto neho nový. Pred osadením bol posvätený kňazom v jakubovskom kostole.

Ján Šimek: Jakubov – od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 172;
m. p.: Pri obrázku..., in: Jakubovské zvesti 4/2014, str. 7

Kamerové systémy