Prietržka - kríž (1901) v chotári

Za obcou pri ceste do Mokrého Hája je kamenný kríž, umiestnený na priestrannom pódiu vyplneným zeminou a ohraničeným kamenným múrikom. Na kríži je signatúra kamenára z Chropova (Brat.- Tesar. Chropov). Na kríži je vytesaný biblický nápis a tiež donátorský nápis, čitateľný pri dobrom svetle. Podľa neho kríž postavili Ján Juráček s manželkou Máriou, rod. Chanečkovou, v roku 1901.

Poďte ku mne ????

ktorí pracujete

a obťažení ste

a ja vás

občerstvím.

Mat. XI. 28.

 

Ku cti a chvále Božej postavili

Ján Juráček

a jeho manželka

Maria Chaneček

Roku Pána 1901.

 

Nižšie uvedené relevantné údaje o kríži publikoval Peter Brezina. Nezhodujú sa s horeuvedeným donátorským nápisom. Kríž na tomto mieste bol postavený už v polovici 17. storočia, približne na mieste, kde cesta prekračovala Bližinský potok. Nový kríž dala postaviť rodina Bojanovská v roku 1886 a v roku 1928 ho mala dať obnoviť. Už vtedy pri ňom asi vysadili lipky, ale tá dnešná bola vysadená asi hneď po druhej svetovej vojne. Kríž stál na vyvýšenine, ktorú pri úpravách terénu krátko po polovici minulého storočia obmurovali do podoby pódia so schodmi.

Peter Brezina: Dejiny Prietržky, Prietržka 2017, str. 223, 276

Prietržka - kríž na vinohradníckej búde
Prietržka - kaplnka sv. Urbana (1948)
Prietržka - Krížová cesta
Prietržka - lurdská jaskyňa
Prietržka - zvonica
Prietržka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1797)
Prietržka - kríž (1938, 1998) pod vinohradmi
Prietržka - misijný kríž (1938)
Prietržka - kríž (1915) pred kostolom
Prietržka - kríž (1910) na cintoríne

Kamerové systémy