V chotári mesta pred skládkou komunálneho odpadu je drevený kríž s veľkým korpusom Krista. Kríž je osadený v kovovom nosníku pripevnenom na betónovú podlážku. Kríž je z novšej doby, ale v tomto priestore kríž existoval už v 1. polovici 19. storočia, pretože je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Š. Vaculka uvádza, že v lokalite Pod Révajkou bol novým krížom nahradený starší, ktorý stával priamo v priestore skládky.

 

Štefan Vaculka: Gbelské kríže, in: Gbelan 3/2012, Gbely, str. 7

Kamerové systémy