Smrdáky - zaniknutý kríž (1856) na ceste do Koválova

Podľa T. Ďuráka dal postaviť Pavol Hlavička zo Smrdák v roku 1856 kríž, označený v knihe príjmov a výdavkov smrdáckeho kostola z rokov 1877-1899 ako kríž na ceste do Koválova a prispel naň sumou 20 zlatých.
Predpokladáme, že kríž stál na samom okraji intravilánu obce na začiatku spomenutej cesty, kde je zakreslený na mapách 3. a možno aj 2. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie a aj na novšej mape zo 60-tych rokov minulého storočia (podľa nej sme ho zaznačili aj do mapy krížov). V ďalšom období zanikol asi pri budovaní uličnej zástavby okolo cesty. Tento kríž už nejestvuje a nemá svojich nasledovníkov.
V spomenutom prameni je zaznamenaný aj kríž z roku 1860 s podobným prívlastkom v poli do Koválova, ktorý dal postaviť František alebo Pavel Vach. Mohlo by ísť o dnes jestvujúci kríž v Koválove na pomedzí smrdáckeho chotára.

Tibor Ďurák: Smrdáky – Historický obraz obce, Smrdáky 2006, str. 45

Smrdáky - kríž (1899, 2009) na cintoríne
Smrdáky - kríž (1899, 1980) pred kostolom
Smrdáky - kríž (1893) v chotári
Židovský cintorín, Smrdáky
Smrdáky - kaplnka troch svätých
Smrdáky - Najsvätejšia Trojica (1927)
Smrdáky - kríž (1882, 1911) v chotári
Kamerové systémy