Smrdáky - kríž (1899, 2009) na cintoríne

Cintorín v obci bol založený koncom 20-tych rokov 19. storočia. Gbelský farár a dekan Kuna 23. júla 1889 vysvätil kríž, ktorý na cintoríne postavili z milodarov veriacich. V roku 2009 dal obecný úrad na cintoríne osadiť nový ústredný kríž. Nahradili ním starší jednoducho tesaný drevený kríž, z ktorého preniesli plastický korpus Krista. Nový dubový kríž zhotovil sochár Milan Flajžík za asi dva mesiace. Sú na ňom okrem obecného erbu biblické výjavy, ktoré sochár vyberal po konzultácii s koválovskym farárom Vladimírom Banským. Okrem štandardných kresťanských atribútov aj výjav prvého hriechu, desatora na kamenných tabuliach, anjela s Veronikinou osuškou... Farár V. Banský kríž vysvätil 31. októbra 2009.

M. Kovaríková: Sochárčina ako pohladenie na duši, 28. 10. 2009, in: zahorak-noviny.sk;
Martin Hoferka: Z cirkevných dejín obce, in: Smrdáky – Z kultúrneho dedičstva, Smrdáky – Skalica 2011, str. 20, 21

Smrdáky - kríž (1899, 1980) pred kostolom
Smrdáky - kríž (1893) v chotári
Židovský cintorín, Smrdáky
Smrdáky - kaplnka troch svätých
Smrdáky - Najsvätejšia Trojica (1927)
Smrdáky - kríž (1882, 1911) v chotári

Kamerové systémy