Južne od mesta neďaleko Gazarky za železničnou traťou je železobetónový kríž v železnej ohrádke. Okolo roka 1962 ho hotovil tesár Ľudovít Stacha ako kópiu (výškou i tvarom) staršieho dreveného kríža. Rovnakých krížov zhotovil Ľ. Stacha v Šaštíne celkom päť a nahradili nimi staršie, pravdepodobne schátrané kríže. Približne v tomto mieste na poľnej ceste bol kríž zakreslený počas 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Jestvoval už v 2. polovici 19. storočia.

 

Eduard Stacha: Päť šaštínskych krížov, in: Hlásnik 2/2012, str. 17

Kamerové systémy