Sološnica - kríž na evanjelickom cintoríne

Nad obcou je zvyškami kamennej ohrady vymedzené miesto evanjelického cintorína, na ktorom nepoznať zostatky akýchkoľvek hrobov. Na cintoríne je zničený kríž z pieskovca. V obecnej kronike (dostupnej online na internetovej stránke obce) sa zachoval opis textu mramorovej tabule, ktorá na ňom bola osadená. Podľa nej tu bolo od roka 1749 pochovaných niekoľko príslušníkov rodín Siebenfreüdt a neskôr Jurenák, pravdepodobne príbuzensky prepojených. Podľa tabule boli asi zamestnancami na pálffyovských majetkoch. Cintorín je pravdepodobne kalvínsky, pretože podľa schematizmu trnavskej arcidiecézy v roku 1927 popri katolíckej majorite a početnom židovskom obyvateľstve v obci žili ešte traja evanjelici helvétskeho vyznania. Samotnú tabuľu prípadne aj kríž osadili potomkovia spomenutých rodín v roku 1808.
Súčasný stav kríža dokumentujú fotografie. V roku 2017 ho zlomil spadnutý konár. Miestni aktivisti sa pokúsili kríž opraviť a zlepiť, ale pri osádzaní sa opäť rozlomil. Degradácia kamennej hmoty kríža časom už dospela do kritického stavu, že ho už asi nebude možné zachrániť v pôvodnej hmote.

 

Ladislav Masák: Sološničan, in: Sološnický spravodaj 1/2019, str. 4

Kamerové systémy