Smolenice - zaniknutý kríž (1776) na bíňoveckej ceste

V kanonickej vizitácii smolenickej farnosti z roku 1782 sa zachoval odpis záväzku Smoleníc udržiavať kríž (listinu prepublikoval Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 289). Záväzok bol podpísaný 28. októbra 1776 richtárom, prísažnými a aj inými obyvateľmi obce. Vzťahoval sa ku drevenému krížu, ktorý v tom roku dala obec obnoviť na mieste staršieho kríža. V záväzku sa o staršom kríži vyjadrili tak, že ho dali postaviť predkovia v lokalite na kraji chotára na konci Hrnčiarok idúc k Bíňovciam na Nádavkoch. Na mapách bol kríž zakreslený na ceste do Bíňoviec ešte pred krížením so železničnou traťou. Tá v tej dobe samozrejme neexistovala.
Odľahlosť kríža od intravilánu Smoleníc bola pravdepodobne príčinou, že kríž časom schátral a zanikol aj napriek spomenutému záväzku.

Kamerové systémy