Unín - kríž (2. pol. 20. stor.) pri Radimovských lipkách

Pri ceste do Radimova na hranici chotárov je je kamenný granitový kríž z 2. polovice 20. storočia.  Miestu sa hovorí U lipek, alebo U Radzimovských lipek, pretože v chotári Unína je ešte lokalita U Unínskych lipek. Na telese kríža je datujúca tabuľka z čierneho skla, bohužiaľ rozbitá a veľa sa z nej vyčítať nedá. Kríž bol na tomto mieste zaznačený už počas 1. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie a nachádza sa aj na novších mapách. Jestvoval teda nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia. 

Nasledujúce relevantné údaje k histórii dnešného kríža publikoval M. Hoferka. Kríž bol posvätený 7. apríla 1946 pri príležitosti prvého výročia oslobodenia Unína za účasti veriacich aj zo susedného Radimova. Dala ho postaviť rodina Vicencových z Unína na mieste staršieho kríža, ktorý bol obnovovaný v rokoch 1904 a 1913.

 

Použitá literatúra: Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 8

 

Buď pozdravený svätý kríž.

Postaven(ý z vďa)čnosti

za............................ou

…..............................Unín.

Venu...........................o výročia

 

….....................enec

a A................  Pavlačková

(z U)nína.