Unín - kríž (1832) na cintoríne

Cintorín v obci sa nachádza okolo kostola a je na ňom kamenný ústredný kríž z roku 1832. Kríž je charakteristický vysokým pylónom, pred ktorým je na konzole socha Panny Márie. V kartuši podstavca je vsadená datujúca tabuľka zakladateľa kríža, trstínskeho farára, Imricha Štvrteckého, ktorý pochádzal z Unína. Text je v latinčine, nasledujúci preklad je od M. Hoferku. Vysokodôstojný pán Imrich Štvrtecký, farár trstínsky, vicearchidiakon smolenický, patriaci do bratislavskej stolice, asesor tabulárneho súdu, dal postaviť pre svojich zomrelých rodákov v roku 1832.*

Vo farskej vizitácii Unína z roku 1788 sa spomína kríž pri cintoríne, ktorý dal postaviť Martin Pecha a starali sa oň jeho potomkovia. Ostatné kríže v obci v čase vizitácie boli drevené.**  Treba si uvedomiť, že cintorín v tom čase bol len v úzkom priestore za svätyňou kostola. Ale je aj možnosť, že by mohlo ísť o ohradený cintorín pri kaplnke sv. Barbory, na ktorom sa vtedy už nepochovávalo.

 

A. R. D. EMERICUS.

STVERTECZKI. PARO,

CHUS. NADASIENSIS.

V. A. D. SZOMOLANEN,

SIS. I. COTTUS. POSON.

TAB. IUD. ASSESSOR.

MORTUIS. PATRIO,

TIS. SUIS. POSUIT.

ANNO. 1832.

 

Kríž v roku 2017 zrenovoval Martin Horinka na náklady obce, ktorá dala zhotoviť na podstavec repliku pôvodnej tabuľky. 

 

* Martin Hoferka: Cintoríny v Uníne, in: Unínske noviny 3/2005, str. 7

** Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101