Gbely - Kalvária (1800?)

Predchodcom dnešnej Kalvárie v Gbeloch bol kalvársky súbor troch drevených krížov s plechovým korpusom Krista, ktorý stál neďaleko panskej sýpky. Spomína sa pri vizitácii farnosti v roku 1788.*

Asi  v roku 1800 bol postavený nový kalvársky súbor, tentoraz kamenný. Kríž s Kristom objíma sv. Mária Magdaléna a pod ním sú na samostatných podstavcoch ale na spoločnom pódiu Panna Mária a sv. Ján Evanjelista. Po bokoch mimo pódia sú kríže s korpusmi lotrov. Kalvária je pri cintoríne na vyvýšenine, asi umelo navŕšenej. Pod ňou bližšie k cintorínskej bráne sú samostatné súsošia Rozlúčky Krista s Matkou a Krista na Olivovej hore. Sú trochu odťažito umiestnené, ale príklady z iných miest a najbližší z Kalvárie v Šaštíne napovedajú, že boli zakomponované hneď alebo možno aj dodatočne do kalvárskeho súboru. Na podstavcoch sú zvyšky nápisov. Pod sv. Jánom je datujúci (možno nie celkom úplný) nápis ANNO MDCCC .

Doplňujúca informácia zo súpisu Kalvárií**: Krásna Kalvária v Gbeloch bola v roku 1864 obnovená, pretože sa očakával pri tristoročnom výročí uctievania šaštínskej Panny Márie veľký počet pútnikov prechádzajúcich obcou. Ale nevedno v čom obnova spočívala.

Doplňujúce informácie z infopanelu cintorína***: Kalváriu založila šľachtická rodina Kőrmendy. Pôvodné drevené kríže za kamenné dal vymeniť panský fojt Ján Osvald. Kalvária mala v neskoršom období 14 zastavení krížovej cesty a väčšiu kaplnku. Na nej bol podľa chronostikonu latinského nápisu letopočet 1852, ale ten sa možno vzťahoval už k oprave kaplnky. Zastavenia a kaplnka boli asanované po roku 1970 a na ich mieste bol vybudovaný dom smútku pre susediaci cintorín.

 

* Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101;

** Martin Čičo: Šaštín – Stráže, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 341;

*** Miroslav Čársky: Cintorín Gbely, in: infopanel cintorína