Smrdáky - kríž (1856) na ceste do Koválova (zaniknuté)

Podľa T. Ďuráka dal postaviť Pavol Hlavička zo Smrdák v roku 1856 kríž, označený v knihe príjmov a výdavkov smrdáckeho kostola z rokov 1877-1899 ako kríž na ceste do Koválova, na ktorý prispel sumou 20 zlatých.
Predpokladáme, že kríž stál na samom okraji intravilánu obce na začiatku spomenutej cesty, kde je zakreslený na mapách 3. (a možno aj 2.) vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie a aj na novšej mape zo 60-tych rokov minulého storočia (podľa nej sme ho zaznačili aj do mapy krížov). V ďalšom období zanikol asi pri budovaní uličnej zástavby okolo cesty. Tento kríž už nejestvuje a nemá svojich nasledovníkov.
V spomenutom prameni je zaznamenaný aj kríž z roku 1860 s podobným prívlastkom v poli do Koválova, ktorý dal postaviť František alebo Pavel Vach. Mohlo by ísť o dnes jestvujúci kríž z pomedzia koválovského a smrdáckeho chotára.

Tibor Ďurák: Smrdáky – Historický obraz obce, Smrdáky 2006, str. 45