Senica - kríž (1906) na cintoríne

Posviacka evanjelickej časti cintorína v Senici sa konala 7. októbra 1906 na pozemku, ktorý si od rímskokatolíckej fary odkúpili evanjelici a na ktorom si zároveň postavili žulový kríž.* V roku 2007 dalo mesto Senica kríž obnoviť nákladom sto tisíc korún.**

 

Já jsem vzkří-

šení i život;

kdož věří ve

mne, byť pak

i umřel, živ bude.

 

Jan. II, 25.

 

* Martin Braxatoris: Historia cirkve evanjelickej a. v. senickej, Myjava 1922, str. 125.

(Pozn.: Martin Braxatoris Sládkovičov bol v dobe otvorenia cintorína v meste evanjelickým farárom a neskôr bol v popredí pred krížom aj pochovaný.)

** Oľga Zlochová: Obnovený kríž. In: Naša Senica 11/2007, str. 6