Jablonica - Kalvária (1756 - 1758)

Kamenné súsošie Kalvárie pred novým kostolom (vysväteným v roku 1752) bolo postavené v roku 1756 (M. Čičo) alebo 1758 (chronogramy). Baroková kalvária z pieskovca svojou výtvarnou hodnotou nemá v okolí obdobu. Dali ju postaviť Ján Apponyi a Imrich Bossányi, zaťovia Juliany Otlíkovej (vdovy po barónovi Ladislavovi Korlátkovi, ktorý dal postaviť nový kostol),  na mieste zboreného (asi v roku 1752) staršieho kostola.

Samotná Kalvária pozostáva z klasickej kompozície Krista na kríži, Márie Magdalény pod krížom, sv. Jána Evanjelistu a Panny Márie na barokovom podstavci. Stredná časť podstavca je vysoká doplnená reliéfom Krista na Olivovej hore. Kalvária je postavená na pódiu, ohradenom balustrádou, ku ktorému vedú schody. Na balustráde sú ďalšie doplňujúce plastiky: sv. Petra, sv. Dismasa a dvoch anjelikov Putti.

 

Nápis pod podstavcom kríža v preklade:

Hľa, znamenie kríža, na ktorom bol ukrižovaný pôvodca života sveta

 

ECCE SIGNVM CRVCIS

IN QVO CRVCIFIXVS

FVIT AVCTOR VITAE ORBIS

 

Biblický nápis na kartuši, ktorú drží Putti vpravo v preklade:

Od päty po temeno nič na ňom zdravého

 

A PLANTA

PEDIS USQVE AD VERTICEM NON EST IN E

SANITAS

ISAIAE

1 C V 6

 

Biblický nápis na kartuši, ktorý drží Putti vľavo v preklade:

Nemá podoby ani krásy

 

NON

EST SPECIES

EI NEQVE

DECOR

ISAIAE 13 C

V 2

 

Nápis pod sv. Dismasom v preklade:

Keď pôvodca života Kristus bol ukrižovaný

 

CVM

AVCTOR

VITAE CHRI

STVS CRVCI

FIXVS FVIT

 

Nápis pod sv. Petrom v preklade:

Táto láskavosť, milosť, dobrota Otca zostala

 

HIC

BENIGNITAS

GRATIA BONI

TAS PATRIS

CONSTITIT

 

Podľa M. Čiča autorom textov (v preklade od M. Čiča) by mohol byť súdobý jablonický farár  Jozef Miškovič, ktorý v testamente odkázal 5 zlatých z úroku základiny na litánie pri kalvárskom kríži. Chronogram nápisov pod sv. Dismasom a sv. Petrom treba sčítať.

M. Čič tiež sprostredkoval informáciu od Júliusa Gábriša z nepublikovaných Dejín Jablonice a Jablonickej fary z roku 1952, podľa ktorej keď v roku 1772 získali do Jablonice relikviu Svätého kríža, mienili schránku na ňu vytesať do telesa Kalvárie.

Kalvária bola po roku 2000 reštaurovaná, keďže v nedávnej minulosti bola poškodená aj dvomi autohaváriami.

 

Použitá literatúra: Martin Čičo: Jablonica, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 181 - 184