Hlboké - kríž v chotári

V časti bývalého chotára obce, ktorá je na území VO Záhorie, je miesto na mapách označené ako Jurčov hrob. Nachádza sa tu drevený kríž bez nápisov s plechovou strieškou. Kríž bol zaznačený v tomto priestore na mapách už v 2. polovici 19. storočia.