Stupava - kríž (1811) pri kostole

Zo severnej strany kostola sv. Štefana kráľa je asi 4 m vysoký kamenný kríž. Nad nápisovou časťou podstavca lemovanou ozdobnými pilastrami je socha Márie Magdalény.* Typovo podobný je aj ústredný kríž staršieho stupavského cintorína. Vyrytý nápis s chronogramom, ktorý  prezrádza letopočet postavenia kríža spredu:

 

CRVX

SALVATORI

DOMINO

   IESV CHRISTO    

PIO VOTO

EXVREXIT

.
I.P.        T.B.

 

Vyryté letopočty vzniku a opráv kríža zozadu:

1811

   RENOWIRT 1864  

               2008

 

Od p. Greguša preberám nasledujúce informácie. Kríž stál pôvodne pred kaplnkou sv. Vendelína  v kovovej ohrádke. Koncom 50. rokov 20. stor. ho premiestnili ku kostolu. V máji až júli 2008  ho zreštauroval  Peter Sojka. Náklady v sume 90 000 Sk uhradil stupavský farský úrad.**

 

   *Ako Máriu Magdalénu ju identifikovali J. Lenhart spolu s M. Gregušom. (Jozef Lenhart, Milan Greguš: Barokové náhrobníky na starom cintoríne, in: Stupava -  história, pamiatky, osobnosti, príroda /2010-2011, Stupava, str. 60.) Tým opravili skoršie tvrdenie M. Greguša, ktorý ju pôvodnejšie považoval za sv. Rozáliu. (Milan Greguš: Námestie Sv. Trojice v Stupave, in: Stupava -  história, pamiatky, osobnosti, príroda /2007, Stupava, str.)

   ** Milan Greguš: Námestie Slovenského povstania, in: Stupava -  história, pamiatky, osobnosti, príroda, ročenka klubu Abbellimento, Stupava, 2008, str. 20, 21.