Malé Leváre - kríž (1896, 1999) misijný

V obci pri kostole je drevený misijný kríž, vztýčený po misiách v roku 1999. Na jeho mieste dovtedy stál starý misijný kríž. Na kríži sú celkom štyri tabuľky s letopočtami konaní misií v obci. Nie sú rovnaké, tak sa dá ľahko vydedukovať, že každá bola vyhotovená osobitne v roku konania, zaznamenanom na tabuľke. Na kríž je pripevnená aj tabuľka týkajúca sa Ignáca Bobuša, farára obce od roku 1827, ktorý zomrel v roku 1831 na choleru. Z tabuľky je zrejmé, že v cholerovom roku ho pochovali narýchlo bez riadneho pomníka.

 

Zbožnej pamiatke velebného p.

IGNÁCA BOBUSS,

farára v MALYCH LEVÁROCH,

10. sept. 1831 zomrelého,

a na neoznačenom mieste cintorínu

tu po chovaného.

Veriaci modlite sa zaňho a

zomrelých duchovných vašich!

 

Podľa T. a H. Gúthových, ktorí publikovali záznam kronikára Martina Weinreba, misijný kríž postavili vo februári 1896.

 

Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 180, 199