Malacky - kríž (1873) v meste

V meste na Malackej ulici neďaleko kaplnky sv. Anny je kamenný kríž z roku 1873. Tento letopočet je uvedený na mramorovej tabuľke vloženej do podstavca kríža. Tabuľka uvádza aj mená jeho zakladateľov manželov Pavla a Anny Malých, pričom je veľkosťou zvýraznené meno ženy. Mohli by sme to interpretovať tak, že v tej dobe už bola vdovou. Páni V. Šíp aj P. Hallon uvádzajú rok vztýčenia kríža 1880, P. Hallon ho aj upresňuje na 12. máj 1880 aj keď s trochu zavádzajúcim textom a dodáva, že manželia naň zložili základinu 45 zlatých.     

Keďže kríže sa zvyknú obnovovať na miestach predošlých, je dosť pravdepodobné, že na tomto mieste stával už drevený kríž bez korpusu Krista v roku 1783. V roku 1851 sa spomína, že kríž dala opraviť a opatriť plechovým korpusom rodina Malých. Tieto roky sú dátumami farských vizitácií, s ktorými pracoval P. Hallon.

Začiatkom roka 2011 bol kríž opravený. Samotná krížová nadstavba sa pritom o niečo znížila.

 

Ku slave Pane dali postaviť

tento Pomnik Pavel a

Anna Maly

roku 1873.


Pavol Hallon: Z dejín malackej farnost
i, Malacky 1993, str. 80, 81;

Vladimír Šíp, Július V. Trebišovský: Malacky - kapitoly z dejín mesta II, Malacky 1996, str. 80