Lozorno - kríž (1811) pri cintoríne

Pri cintoríne je kríž (4m) z roku 1811 od Michala Gábriša, ako je to zaznamenané v texte s chronogramom vytesanom do kartuše podstavca. Kanonická vizitácia vo farnosti z roku 1912 však spomína najstarší kríž len z roku 1815.* Neoklasicistický podstavec je výtvarne najzdarilejšou časťou kríža.  Kríž sem premiestnili z iného miesta chotára obce.** Bolo to asi v roku 1983, ktorý je neumelo dotesaný na podstavci.

 

HAEREDES

  MICHAELIS   

GABRIS

ORATI

GENITORI

LOCAVERE

 

* Juraj Turcsány a kol.: Lozorno - monografia o dejinách obce, Lozorno 2004, str. 163

** tamže: str.166