Kuchyňa - kríž (1810) v obci

P. Hallon v publikácii o Kuchyni uviedol údaje o kríži, ktorého miesto nevedel určiť. Dal ho postaviť Jozef Koller v roku 1810. V roku 1812 ho ohradili tehlovou ohradou, pretože ho poškodzovali ovce. V roku 1849 vykonali ďalšiu opravu kríža. *

V malom parčíku v obci, pri hlavnej ceste vedúcej k železnici, je v kovanej ohrádke kamenný kríž. Približne v tomto priestore je zakreslený aj na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Je trochu otázkou, prečo tento kríž priamo v obci P. Hallon nezaregistroval, aj keď pravdepodobne je totožný s horeuvedeným krížom z roku 1810. Podľa mapy 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska je kríž zakreslený asi na dnešnom jeho umiestnení.

Kríž má hranolovitý podstavec, na ktorom je plechová tabuľa s veršom. Zozadu bol viditeľný vyrytý rok opravy, aj keď nie úplne jasne, pod nápisom RENOVAT: M. K. Tento letopočet 1847 po oprave kríža v roku 2013 zvýraznili farbou, takže je zreteľný. Plechová tabuľa s nižšie uvedeným nápisom bola do kríža vsadená dodatočne do novovyhĺbenej plochy, pričom odstránili pôvodný nápis. Z neho zostali len počiatočné a posledné litery mena zakladateľa kríža, ak ním bol Jozef Koller (Iosephus Koller).

 

Klaňáme sa Ti,

Kriste

a dobrorečíme Ti

lebo si

svojím Krížom

vykúpil svet

 

*Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1996, str. 35