Doľany - kríž na Sklenej Huti

Pri ceste do bývalej sklárskej osady je drevený kríž. Ten dnešný je z najnovšej doby, ale na mapách je zakreslovaný nepretržite už od 2. mapovania Rakúsko-Uhorska. Existoval už asi v 1. polovici 19. storočia. Podľa ústneho povedomia na tom mieste stával cintorín, kde boli pochovaní obyvatelia Sklenej Huty.