Stupava - kaplnka sv. Barbory (1708)

Kaplnku sv. Barbory v stupavskom chotári dal postaviť za sto zlatých stupavský farár Matej Uzeroczy v roku 1708. Kaplnku opatril aj fundáciou a v spomenutom roku ju aj sám konsekroval. Z kanonického vizitačného zápisu z roku 1782 je známe znenie chronogramu zakladateľa, ktorý sa na štíte kaplnky do dnešných dní už nezachoval.

Pro Morte habenDa SanCta aC VItae fIne pIo
e Manat aeDes haeC sanCta Barbarae VIrgInI
Matthaeo Donante ParoCho ereCta VIator tIbI
Pro Me foeDo peCCatore ora qVItransIbIs.

 

M. Uzeroczy dal kaplnku postaviť pravdepodobne namiesto staršej schátranej kaplnky sv. Barbory, o ktorej je v stupavských kronikách záznam, že existovala už v roku 1262. Podľa máp kaplnka pôvodne stála asi 500 metrov západnejšie ako dnes. Na terajšie miesto bola preložená pri alebo po výstavbe cesty na Zohor v 2. polovici 19. storočia. Pri tejto prestavbe pravdepodobne aj prišla o predpokladaný barokový vzhľad.
V 2. polovici 20. storočia kaplnka schátrala a bol z nej ukradnutý všetok mobiliár. V roku 2003 dala farnosť kaplnku opraviť. Po obnove bola 29. júna 2003 posvätená. V interiéri kaplnky je socha sv. Barbory a nad oltárny stôl pri spomenutej obnove zavesili nový obraz sv. Barbory od maliara Eduarda Kalického.

Milan Greguš: Námestie Slovenského národného povstania, in: ročenka Stupava 2010-2011, str. 63, 64;
M. Barut: Kaplnka sv. Barbory za Stupavou, in: Podpajštúnske zvesti 5/2011, str. 7

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy