Kaplnka sv. Rozálie bola v osade-samote pri Rohožníku postavená pravdepodobne koncom 17. storočia. V tej dobe žil na samote zámožný manželský pár Martina Verbaya a Alžbety Ostrozackej, ktorí mohli byť zakladateľmi kaplnky. V roku 1935 zhorela lipa pri kaplnke po zásahu bleskom. Pri odstraňovaní koreňov lipy sa našla kostra muža so zlatou mincou z roku 1705. Či by pochovaným mohol byť zakladateľ kaplnky, spomenutý Verbay, prípadne nejaká obeť Rákoczyho povstania je len v rovine dohadov. Kaplnku poškodenú ohňom opravil mlynár Ján Nemec z blízkeho mlyna a posvätil farár Mikuláš Šikuta.
Podľa tradície je dnešná kaplnka postavená na mieste staršej zborenej počas tureckých vojen. V jej interiéri bývala socha sv. Rozálie z hruškového dreva. Na soche zostali nápisy po jej obnovách, ktoré sa vykonali v roku 1885 (OBNo: Michall Wekaslpam 1885 Rolanski Martin) a v roku 1900 (v Rorbachu obnovil Štefan Binčík 22. septembra 1900). V roku 1996 bola socha zreštaurovaná, podľa reštaurátorov pochádzala z konca 17. storočia. V kaplnke sa nachádzala aj relikvia uložená v doske z červeného mramoru. Popri spomenutej oprave kaplnky v roku 1935 sú z farskej kroniky známe aj ďalšie opravy. V roku 1853 kaplnku obnovil mlynár Lukáč a posvätil farár Martin Oravec. V roku 1904 ju obnovil mlynár Olšovský a posvätil farár Ján Karol Jakubovič. V rokoch 1993-1994 dala obec kaplnku opraviť, 4. septembra 1996 ju posvätil páter Edward Žákovicz.
Na mape vojenského mapovania v 2. polovici 18. storočia kaplnka zakreslená nie je, ale blízky mlyn z roku 1750 áno. Ak by sme pripustili podľa horeuvedeného, že kaplnka bola istý čas zborená, potom by spomenutá obnova v roku 1853 mohla byť vlastne znovupostavením kaplnky.

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1937-1997, Rohožník - Bratislava 1997, str. 58-59

Kamerové systémy