Marianka - mariánske kaplnky

Medzi mariatálskym kostolom a kaplnkou Svätej studne bol v 1. polovici 18. storočia vystavaný sled šiestich malých kaplniek s rovnakou architektúrou. U niektorých sa v minulosti zmenilo patrocínium tak, že dnes sú všetky zasvätené Panne Márii.
Za najstaršiu sa pokladá kaplnka pri kostole, ale nie je známe, kedy vznikla. Niekde sa uvádza rok 1710, prípadne orientačne len prelom 17. a 18. storočia. Po prestavbe jej interiéru koncom 19. storočia zanikla jej baroková výzdoba a kaplnku zasvätili Panne Márii Tálenskej.

2. kaplnku Narodenie Panny Márie dal postaviť v roku 1723 správca pálffyovského stupavského panstva Bartolomej Helmar za sto rýnskych zlatých. Oproti ostatným kaplnkám sa v nej zachovali v relatívnej celistvosti najrozsiahlejšie barokové fresky až do súčasnosti.

3. kaplnku Zvestovanie Panne Márii dal postaviť Jakub Schenn zo stupavského panstva za sto rýnskych v roku 1725.

4. kaplnka Navštívenie Panny Márie bola postavená v roku 1725, zohorský farár František Fabrini na ňu venoval 8 dukátov.

5. kaplnku Magnificat dal postaviť v roku 1729 člen rady kráľovskej komory Jozef Hunyady za sto rýnskych.

6. kaplnku Zasvätenie malého Ježiša v chráme vystaval v roku 1729 František Porsenhauser z Prešporka zo zbierky pavlínskeho kňaza Michala Tarneka.

Kaplnky boli v roku 1860 pokryté bridlicovou strechou na náklad francúzskej spoločnosti, ktorá vlastnila miestnu bridlicovú štôlňu. Ich ďalšia oprava sa vykonala v polovici 30-tych rokov minulého storočia. V rokoch 2005-2010 sa vykonala generálna obnova mariánskych kaplniek. Nové strechy na nich urobili už v roku 2005. Zreštaurovali sa všetky kamenné a kovové články (akad. sochár Miroslav Černák), barokové fresky (2. kaplnka akad. maliar Ján Hromada, ostatné kaplnky akad. maliar Vojtech Mýtnik). Fasáda kaplniek sa zjednotila okrovou farbou podľa nálezu starého pigmentu pod omietkou. Podľa zvyškov tehál z podlahy 2. kaplnky bola do všetkých kaplniek inštalovaná nová tehlová podlaha.

Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942, str. 80-82;
Ivo Štassel: Obnova mariánskych kaplniek vo Svätom údolí, in: Mariatál 2/2008, str. 14

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - lurdská jaskyňa
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári

Kamerové systémy