Petržalka - kaplnka v Starom háji

Ľadová povodeň v roku 1809 vyplavila v Starom háji drevený kríž. Bol nevedno odkiaľ, preto ho vztýčili na mieste nálezu, ale kríž čoskoro schátral. V roku 1844 ho členovia streleckého spolku nahradili novým dreveným krížom s korpusom Krista. Kríž vysvätil farár Kremlicska. V jeho blízkosti postavili v 60-tych rokoch 19. storočia drevenú zvoničku so 40-kg zvonom, ktorý odlial Anton Belloni. V roku 1869 bol za 920 zlatých zo zbierky postavený nový kamenný kríž v železnej ohrádke, ktorý 24. júna toho roka vysvätil farár Carl Heiller. Pri storočnici nájdenia kríža postavili na mieste kaplnku, do ktorej osadili kríž z roka 1869. Stavbu kaplnky s malou drevenou zvonovou stolicou zrealizovala firma staviteľa Ludwiga Gratzla. Kaplnka bola 26. septembra 1909 posvätená farárom Edmundom Zandtom. V jej interiéri je osadená dvojdielna tabuľa, ktorá zaznamenala mená členov výboru pre postavenie kaplnky ako aj donorov.

ZUR ERINNERUNG
AN 1809.
VON DEN BÜRGERN
PRESSBURGS
1869. 
Neu errichtet durch die Herrn
F. Tellár, F. Kreibl, W. Seifert, Fr. Striberny,
F. Angermayer, J. Schillinger sen. W. Bobak,
C. Angermeyer, J. Schwarz, C. Bauhof, J. Kreuz.
Eingeweiht am 26. Juni 1869 durch Sr. Hochw. Herrn
Carl Heiller
....farrer. 

 

Ezen keresztcsarnok,
melyet a kereszt falállításának
száz éves
jubileuma alkalmából
1809 - 1909
1909 évi szeptember hó 26 án
ZANDT ÖDÖN, pápai praelatus,
prépost, kanonok és belvárosi
plébános úr fölavatott, az alább
felsorolt bizottsági tagok és
katholikus polgárok adományai,
ból és közreműködésével.
"Isten naggyobb dicsőségére"
épült: 

 

SEIFERT JÓZSEF, bizottsági elnők
HORVÁTH JÓZSEF, jegyző
FÜLÖP FERENC, pénnztáros.  
Özv. ALEXANDREVICZ LUIZA
ÁNGERMAYER KÁROLY
ANGERMAYER LAJOS
GÖNDÖR KÁROLY
GRATZL LAJOS
HAID GYÖRGY
HECKLER GYÖRGY
KREIBICH KÁROLY
KUTSCHERA JÁNOS
LETTNER HENRIK
MARTON VILMOS
MARSCHALL ANTAL
NEULINGER LŐRINC
PINTÉR MÓR 
POZS. PÓLGÁRI LÖVÉSZ TÁRSULAT
POZSONY VÁROS KŐZÖNSÉGE
RÖSSLER IMRE
RUMPELMAYER JÁNOS
SCHÄFFER TESTVÉREK
SCHILLINGER JÓZSEF
SCHRAMM NÁNDOR
SPRINZL MÓR
SZAPÁRY ILONA grófnő
SZLATINYI ANTAL
THALLNER IMRE
UMHŐH JÓZSEF
VIRSIK KORNÉL
WETZENKIRCHER JÓZSEF 
WINKLER NÁNDOR.  

 

Matej Čapo: Aký príbeh ukrýva Kaplnka sv. Kríža v Starom háji?, in: Petržalské noviny 13/2019, str. 11

Petržalka - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Petržalka - Pieta pri kostole
Petržalka - kríž pri Leberfingeri
Petržalka - kríž na vojenskom cintoríne
Petržalka - kríž na cintoríne
Petržalka - kríž pri kostole
Petržalka - krížik v Starom háji
Kamerové systémy