Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána

Kaplnka so sochou sv. Floriána je pristavaná k fasáde hasičskej zbrojnice v Borskom Mikuláši. Socha bola na priečelí zbrojnice opäť umiestnená po roku 1989 (Alojz Filípek: Naši hasiči slávili 80. výročie založenia Hasičského zboru, in. Búranské zvesti 1/2004, str. 7).