Jablonica - Kalvária (1756 - 1758)

Kamenné súsošie Kalvárie pred novým kostolom (vysväteným v roku 1752) bolo postavené v roku 1756 (M. Čičo) alebo 1758 (chronogramy) na mieste zboreného starého kostola. Dali ju postaviť Ján Apponyi a Imrich Bossányi, zaťovia Juliany Otlíkovej (vdovy po barónovi Ladislavovi Korlátkovi, ktorý dal postaviť nový kostol).

Baroková Kalvária je z pieskovca, svojou výtvarnou hodnotou nemá v okolí obdobu. Okrem klasickej kompozície sôch Krista na kríži, Panny Márie, Márie Magdalény a sv. Jána Evanjelistu sú na balustráde ďalšie doplňujúce plastiky: sv. Petra, sv. Dismasa a dvoch anjelikov Putti a na podstavci reliéf Krista na Olivovej hore.

 

Nápis pod podstavcom kríža.

Hľa, znamenie kríža, na ktorom bol ukrižovaný pôvodca života sveta

 

ECCE SIGNVM CRVCIS

IN QVO CRVCIFIXVS

FVIT AVCTOR VITAE ORBIS

 

Biblický nápis na kartuši, ktorú drží Putti vpravo.

Od päty po temeno nič na ňom zdravého

 

A PLANTA

PEDIS USQVE AD VERTICEM NON EST IN E

SANITAS

ISAIAE

1 C V 6

 

Biblický nápis na kartuši, ktorý drží Putti vľavo.

Nemá podoby ani krásy

 

NON

EST SPECIES

EI NEQVE

DECOR

ISAIAE 13 C

V 2

 

Nápis pod sv. Dismasom.

Keď pôvodca života Kristus bol ukrižovaný

 

CVM

AVCTOR

VITAE CHRI

STVS CRVCI

FIXVS FVIT

 

Nápis pod sv. Petrom.

Táto láskavosť, milosť, dobrota Otca zostala

 

HIC

BENIGNITAS

GRATIA BONI

TAS PATRIS

CONSTITIT

 

Podľa M. Čiča autorom textov (v preklade od M. Čiča) by mohol byť súdobý jablonický farár Jozef Miškovič, ktorý v testamente odkázal 5 zlatých z úroku základiny na litánie pri kalvárskom kríži. Chronogramy nápisov pod sv. Dismasom a sv. Petrom treba sčítať.

M. Čič tiež sprostredkoval informáciu od Júliusa Gábriša z nepublikovaných Dejín Jablonice a Jablonickej fary z roku 1952, podľa ktorej, keď v roku 1772 získali do Jablonice relikviu Svätého kríža, mienili schránku na ňu vytesať do telesa Kalvárie.

Kalvária bola po roku 2000 reštaurovaná, keďže v nedávnej minulosti bola poškodená aj dvomi autohaváriami. Po ďalšej obnove Kalvárie, ktorú vykonal reštaurátor Ivan Pilný, bolo súsošie požehnané farárom Romanom Stachovičom 16. augusta 2020.

 

Martin Čičo: Jablonica, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 181-184

Jablonica - kríž pri kameňolome
Jablonica - kríž pri Suchánke
Horná Raková - Božia muka
Jablonica - Božia muka za obcou
Jablonica - sv. Ján Nepomucký (1758)
Jablonica - Pieta (1924)
Jablonica - Panna Mária s dieťaťom
Jablonica - Immaculata
Jablonica - Božské srdce (1948)
Jablonica - kríž nad nádržou
Jablonica - kríž (po 1924) pri Novom majeri
Jablonica - kríže pri kostole
Jablonica - kríž (1865) na kraji obce
Jablonica - drevený kríž v chotári
Jablonica - kríž (1934) za obcou
Jablonica - kríž (1917) na kraji chotára
Jablonica - kríž (1892) na cintoríne
Jablonica - kríž (1945) pri Kurtovom majeri
Jablonica - Obrázok na kraji lesa
Kamerové systémy