Dechtice - kamenná Kalvária (1717)

Kamenná Kalvária bola pred farským kostolom v Dechticiach osadená v roku 1811. Jej pôvodné umiestnenie bolo pri kláštore Katarínka, ktorý bol po jozefínskych reformách opustený a chátral. V spomenutom roku ju dal previezť zemepán gróf Jozef Erdődy a záznam o tom dal vytesať do kartuše postamentu súsošia v latinčine. Neskôr nad kartušu dotesali strohý záznam z obnovy, ktorá sa vykonala v roku 1861. Staršie nápisy z doby založenia sa na Kalvárii nezachovali. Z Fándlyho diela Dúverná zmlúva... je ale známy zakladateľský nápis s chronogramom na podstavci: EXPENSIS CHORDIGERORVM ERECTA (postavené nákladom bratstva Pásikárov). Rok vzniku Kalvárie určený z chronogramu je 1717.
Z dôvodu statických narušení boli v auguste 2019 z postamentu demontované sochy a kríž a dočasne odložené vo farskej záhrade. Kalváriu zrenovoval v rokoch 2021-22 reštaurátor Tomáš Kucman. Donorom obnovy bola obec, náklady na reštaurovanie dosiahli 27,5 tis. €. Kalvária bola zároveň o pár metrov presunutá od cesty bližšie ku kostolnému múru, aby sa minimalizoval negatívny vplyv nákladnej dopravy. Obnovenú Kalváriu posvätil dechtický farár Miroslav Kováč 23. októbra 2022.

RENOVATA
1861
MVNIFICEN
TIA G IOSEPHI
AB ERDŐDY CAN
CELLARII A CATHA
RINAE CLAVSTRO
TRANSPOSITA HIC LAE
TIOR ASSVREXI Aõ 1811

 

Martin Čičo, Silvia Paulusová: Dechtice, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 140, 141;
Martina Matulová: Kláštor sv. Kataríny pri Dechticiach (diplomová práca - Bratislava 2003), str. 55, 73, in: katarinka.sk;
Slávnostná posviacka obnoveného súsošia Kalvárie pred farským kostolom, in: dechtice.sk

Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách
Kamerové systémy